Navigácia

Škola

Profil školy

Žiak nášho gymnázia získava úspešným absolvovaním maturitnej skúšky úplné stredoškolské vzdelanie. Počas štúdia si osvojí vedomosti a zručnosti vymedzené Štátnym vzdelávacím programom (ďalej ŠVP) pre stupeň vzdelania ISCED 3A a špecifikované Školským vzdelávacím programom (ŠkVP).
Výberom voliteľných predmetov v treťom a štvrtom ročníku štúdia profiluje svoje vzdelávanie podľa predpokladaného ďalšieho štúdia a profesionálneho zamerania.
Komunikuje v dvoch cudzích jazykoch (na úrovni stanovenej ŠVP).
Vie samostatne používať moderné informačno-komunikačné technológie na získavanie a spracovanie informácií i prezentáciu výsledkov vlastnej práce.

Naša škola si udržiava stabilný model rozloženia tried v ročníkoch – v každom ročníku 4-ročného gymnázia otvárame spravidla tri triedy, z toho jednu so zameraním na cudzie jazyky a dve bez zamerania. V 8-ročnom gymnáziu otvárame pravidelne jednu triedu, ktorá je zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.

Zloženie pedagogického zboru je pomerne stabilné. Na škole pracuje výchovná poradkyňa, koordinátor sociálno-patologických javov, koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu a koordinátor pre environmentálnu výchovu. Škola pravidelne spolupracuje so špeciálnym pedagógom a psychológom.

Škola má tieto odborné učebne: laboratóriá chémie, biológie a fyziky, učebňa geografie, jazykové učebne, učebne IKT, multimediálna učebňa (využívaná pre všetky predmety). Interaktívna tabuľa a dataprojektory (s notebookom) sú mobilné a využívajú ich podľa potreby všetci učitelia.

Na telesnú výchovu sa využíva veľká a malá telocvičňa, pohybové štúdio, posilňovňa a športovisko na školskom dvore, ktoré zahŕňa bežeckú dráhu, futbalové ihrisko a ihrisko na plážový volejbal.
Žiaci majú možnosť využívať školskú knižnicu a študovňu, školský bufet, nápojový automat a školskú jedáleň.


Žiaci tried s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka môžu v 4.ročníku získať certifikát DSD II. (Sprachdiplom).
V roku 1978 naše gymnázium získalo štatút pridruženej školy UNESCO.
Spolupracujeme s UNICEF, Ligou proti rakovine a ďalšími dobrovoľníckymi a charitatívnymi organizáciami.

Dlhodobo pracujeme so žiakmi vo viacerých projektoch:
• projekty Zdravá škola, Vox luci,
• projekt Dreams & Teams (v anglickom jazyku),
• projekt EdQ – elektronický obrázkový slovník (SJ-NJ-AJ),
• projekt Cesta k štúdiu prírody,
• Comenius (Európska veda a technológie; spolupráca s partnerskými školami v Holandsku a Dánsku) – v anglickom jazyku, projekt prírodovedných predmetov,
• Debatný klub,
• Modelový európsky parlament,
• projekty v nemeckom jazyku: Jugend liest (Mládež číta); Umwelt baut Brücken (Životné prostredie stavia mosty); Bezpečnosť na cestách v Bavorsku a Bratislave.

Pravidelne pripravujeme školskú súťažnú prehliadku talentu a tvorivosti našich žiakov CEREBRUM, súťaž prebieha zväčša formou obhajoby či verejnej prezentácie prihlásenej práce pred odbornou komisiou. Sprievodnými akciami sú besedy s pozvanými osobnosťami spoločenského, kultúrneho či športového života.
Študenti sa každý rok zúčastňujú lyžiarskych výcvikov a pravidelne absolvujú exkurzie z rôznych predmetov.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Jána Papánka
  Vazovova 6, 811 07 Bratislava
 • riaditeľka +421 x 257789825
  spojovateľka +421 x 257789811
  jedáleň +421 x 257789826

  VÝCHOVNÝ PORADCA
  RNDr. Bertová Oľga
  Konzultačné hodiny : utorok od 13.00 do 15.00
  e-mail: vychovnaporadkyna(at)vazka.sk

  PSYCHOLÓG
  Mgr. Hoghová Eva, Mgr. Hačárová Erika
  Konzultačné hodiny v škole : utorok od 11.00 do 13.00
  Ostatné dni : Centrum PPPaP, č. t. 02/ 544 331 18
  e-mail: vychovnaporadkyna(at)vazka.sk

  Úradné hodiny:
  pondelok: 13:00 - 16:00
  štvrtok: 11:00 - 15:00

Fotogaléria